Reviews: 4.4 / 5.0
De enige officiële Volkswagen dealer
Eigen werkplaats en showroom 20+ jaar ervaring
4 jaar garantie + onderhoud op een nieuwe California 6.1
Basicweg 5 a-c,
3821 BR Amersfoort

Reisvoorwaarden

Voorwoord

De reizen van Campercentrum Reizen zijn avontuurlijk. Dit houdt mede in dat een deelnemer zich bewust dient te zijn dat “een reis” iets anders is dan “een vakantie”. Zorg dat u zich bewust bent dat vele landen een andere infrastructuur, cultuur en levensstandaard dan Nederland hebben. Ook de hygiëne en kwaliteit van het sanitair laat soms te wensen over. Tenslotte dient u zichzelf de vraag te stellen of u geschikt bent voor een groepsreis.

Artikel 1: Inleidende bepalingen

Tenzij anders vermeld zijn onderhavige reisvoorwaarden van toepassing op alle diensten en reisovereenkomsten van Campercentrum Reizen en haar reisbegeleiders, voorts te noemen: Campercentrum Reizen. Elke inschrijver en/of deelnemer, voorts te noemen: reiziger, verklaart zich bij inschrijving van de reis akkoord met deze voorwaarden. Indien een reiziger niet met onderhavige voorwaarden instemt, dient hij/zij dit binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier aan Campercentrum Reizen mede te delen. De aanmelding komt dan te vervallen waarbij geen annulerings- of administratiekosten zijn verschuldigd. Voor excursies en diensten georganiseerd door derden, maar gepubliceerd en aangeboden door Campercentrum Reizen, gelden de door hen gehandteerde voorwaarden. De rol van Campercentrum Reizen is slechts een bemiddelende.

Artikel 2: Gezondheid en conditie

1. Iedere reiziger wordt geacht zelf de risico’s in te kunnen schatten van deelname aan een reis van Campercentrum Reizen. Bij twijfel of onduidelijkheden dient de reiziger voorafgaand aan de reis informatie in te winnen bij Campercentrum Reizen. Iedere reiziger blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn/haar besluit om aan een reis van Campercentrum Reizen deel te nemen.
2. Tevens wordt van de reiziger verwacht dat hij/zij op grond van lichamelijke en psychische gesteldheid in staat is de geplande reis zelfstandig (dus zonder hulp van derden) te volbrengen.
3. Indien een reiziger met een lichamelijke en/of psychische beperking en/of chronische aandoening zich inschrijft dient hij/zij zich ervan te overtuigen dat deelname voor henzelf en voor de groep geen belasting oplevert. Advies dient hiervoor –voorafgaand aan de reis- te worden ingewonnen bij Campercentrum Reizen.
4. Indien van toepassing bevelen wij aan om persoonlijke medische informatie mee te nemen, opgesteld in een taal die in de te bezoeken landen bruikbaar is.
5. Indien tijdens de reis blijkt dat deelname aan de reis vanwege een -voorafgaand aan de reis -niet gemelde lichamelijke en/of psychische beperking niet verantwoord is, kan de reisbegeleider in overleg met de betrokkene(n) en Campercentrum Reizen, passende maatregelen treffen. Toekomstige deelname aan groepsreizen kan geweigerd worden.
6. Indien een reiziger een speciaal dieet volgt, dient dit te worden aangegeven bij inschrijving. Campercentrum Reizen kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor de correcte navolging van de dieetvoorschriften door externe leveranciers (o.a. restaurants).

Artikel 3: Totstandkoming en inhoud reisovereenkomst

1. Aanbod en aanvaarding
a. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het reisaanbod van Campercentrum Reizen door de reiziger.
b. In geval van schriftelijke aanmelding (los aanmeldformulier) geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst.
c. In geval van digitale aanmelding (internet) geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst.
d. Na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan per mail.
e. Bij het initieel doorgaan van de geboekte reis ontvangt de reiziger een (aanbetalings) factuur. Na het voldoen van deze factuur is de reisovereenkomst definitief.
2. Herroeping reisaanbod
Het aanbod van Campercentrum Reizen is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van onvolkomenheden in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 kantooruren na aanvaarding van het reisaanbod door Campercentrum Reizen te geschieden onder opgaaf van redenen.
De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden aan Campercentrum Reizen, waarna de reis geen doorgang zal vinden.
3. Kennelijke fouten
Kennelijke onvolkomenheden en kennelijke vergissingen binden Campercentrum Reizen niet.
4. Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname
Campercentrum Reizen heeft het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal van 10 deelnemende teams.
5. Informatieplicht reiziger
a. De reiziger verstrekt Campercentrum Reizen vóór of uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem aangemelde reiziger(s) die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de reisovereenkomst.
b. Tevens vermeldt de reiziger alle andere bijzonderheden omtrent hoedanigheid en samenstelling van de door hem aangemelde reiziger(s) die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Campercentrum Reizen. Te denken valt aan fysieke en mentale gesteldheid en medische beperkingen.
c. Tijdens de uitvoering van onderhavige reis is de reiziger verplicht alle door de reisleiding gevraagde relevante documenten te verzorgen en/of te overleggen.
d. Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet en dit vertraging tot gevolg heeft, danwel uitsluiting door Campercentrum Reizen van (verdere) deelname aan onderhavige reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 tot gevolg heeft, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem/haar in rekening gebracht.
6. Aanmelder
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat (de aanmelder), is zélf hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook e-mail en betalingsverkeer) tussen de reiziger enerzijds en Campercentrum Reizen anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
7. Gegevens en voorbehouden in publicatie
a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Campercentrum Reizen maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de reisovereenkomst.
b. Indien Campercentrum Reizen algemene voorbehouden in het algemene gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.
8. Luchtvaartmaatschappij
Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij Campercentrum Reizen bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.
9. Informatie van derden
Campercentrum Reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie verstrekt via foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 4: Betaling

1. Bij het totstandkomen van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van ten hoogste 50% van de reissom plus boekingskosten binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum te betalen.
2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 60 dagen vóór de aanvangsdatum van de reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 60 dagen vóór de aanvangsdatum van de reis, dient de volledige reissom na ontvangst van de factuur per ommegaande te worden voldaan.
3. Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in de brochure, website of andere gepubliceerde reisaanbiedingen van Campercentrum Reizen. In dat geval zullen afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.
4. In situaties waarbij facturen naar Euro-valuta worden omgerekend, bijvoorbeeld in geval van verscheping, zal Campercentrum Reizen de op dat moment geldende scheepskoers hanteren.
5. Niet tijdige betaling voorafgaand aan de reis kan, na een tweetal aanmaningen, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door Campercentrum Reizen. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.
6. Niet tijdige betaling tijdens de reis kan, na een tweetal aanmaningen, leiden tot onmiddelijke opzegging van de reisovereenkomst door Campercentrum Reizen. Te denken valt aan die situaties waarbij Campercentrum Reizen voorschotten danwel volledige bedragen heeft betaald voor de reiziger t.b.v. verschepingen, excursies, campinggelden etc. In deze situaties vervalt iedere verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verplichting van Campercentrum Reizen naar de reiziger en heeft de reiziger geen recht op restitutie van (een deel van) het reisgeld.
7. Indien de reiziger niet of niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van extra administratie- en uiteindelijk incassokosten die volledig voor rekening zijn voor de betreffende reiziger.

Artikel 5: Reissom

1. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals op de homepage van Campercentrum Reizen vermeld, al dan niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, exclusief bijkomende kosten zoals optionele excursies, upgrades, evt. toeslagen en boekingskosten .
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Campercentrum Reizen bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie of opstellen van de homepage. Prijzen genoemd en/of gepubliceerd voor vliegtickets en verschepingskosten, waarin o.a. begrepen haven-, douane- en liggeldkosten, zijn te allen tijde indicatief.
3. Campercentrum Reizen heeft het recht om tot 7 dagen vóór de officiële start van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoers- en verschepingskosten, waarin begrepen brandstofkosten, belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Campercentrum Reizen zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen kunnen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Campercentrum Reizen kan worden verlangd. Campercentrum Reizen zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.
4.a. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden schriftelijk af te wijzen – en hiermede de reis kostenloos te annuleren- indien de verhoging meer dan 5% bedraagt. De reiziger dient – op straffe van verval- van dit recht gebruik te maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Het recht tot kostenloos annuleren geldt niet voor prijsverhogingen bij vervoer- en verschepingen, waarin o.a. begrepen haven-, douane- en liggeldkosten. Annulering naar aanleiding van de bekendmaking van de definitieve kosten hiervan zullen worden behandeld volgens artikel 13 lid 1 van deze voorwaarden.
b. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Campercentrum Reizen het recht de reisovereenkomst op te zeggen. Campercentrum Reizen dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van de door de reiziger schriftelijk ingediende afwijzing van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik te maken.

Artikel 6: Restitutie

1. Restitutie van reeds betaalde (delen van de) reissom wordt verleend indien:
a. Situaties van toepassing zijn zoals vermeld in artikel 14 lid 1a, 1b, 3b en artikel 15 lid 7b van onderhavige reisvoorwaarden.
b. De reiziger annuleert conform artikel 13.
2. Geen restitutie van (een deel van) de reissom wordt verleend indien:
a. de reiziger niet of slechts gedeeltelijk deelneemt aan activiteiten;
b. de reiziger zich afscheidt van de groep;
c. de reiziger van verdere deelname aan de reis door Campercentrum Reizen wordt uitgesloten als gevolg van één of meerdere bepalingen in deze reisvoorwaarden;
d. In overige situaties welke in onderhavige reisvoorwaarden worden uitgesloten.

Artikel 7: Reisduur en reisprogramma

1. De op de homepage van Campercentrum Reizen vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van start en eindpunt, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Bij strijdigheid tussen de op de homepage vermelde tijden en de tijden die staan vermeld in de reisbescheiden zijn laatstgenoemde beslissend.
2. Wijzigingen in de dienstregelingen en tijdschema’s van o.a. verschepingsmaatschappijen, alsmede onvoorziene omstandigheden kunnen van invloed zijn op de totale reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom als gevolg van deze wijzigingen en/of onvoorziene omstandigheden. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen, met het op punten inkorten danwel verlengen van de reis, e.e.a. zoals omschreven in artikel 15.
3. Er worden géén meerkosten in rekening gebracht indien de reis enkele dagen langer duurt.
4. In geval van vertraging in het reisprogramma komen extra kosten zoals logies en verblijf in zijn geheel voor eigen rekening van de deelnemer.

Artikel 8: Informatie

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de reisovereenkomst zal door Campercentrum Reizen algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig vóór vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2. Indien de reiziger niet (geheel) kan deelnemen aan de reis, danwel de reis niet kan vervolgen wegens het ontbreken danwel niet volledig zijn van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor eigen rekening van de reiziger tenzij het een document betreft dat geheel onder de verantwoordelijkheid van Campercentrum Reizen tot stand komt.
3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het kunnen tonen van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs, groene kaart, autopapieren en (auto) verzekeringen, tenzij anders overeengekomen.
4. Campercentrum Reizen is niet aansprakelijk voor verlies, beschadigingen en/of het verloren gaan van voertuig-, bagage-, (in)reisdocumenten, andere reisbescheiden en/of geld.
5. Campercentrum Reizen zal aan de reiziger informatie verstrekken over het belang van het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.
6. De reiziger dient tijdens de reis bereikbaar te zijn voor de reisbegeleider(s) op het mobiel telefoonnummer zoals ingevuld op het inschrijfformulier.
7. Bij de uitvoering van de reis zijn derden betrokken, zoals campings, rederijen en excursie aanbieders. De reiziger verleent toestemming aan Campercentrum Reizen voor het delen van persoonlijke gegevens aan deze derden die nodig zijn ter uitvoering van de reis en kan daarmee niet worden gehouden aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
8. De reiziger verleent buiten de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) toestemming aan de reisleiding tot het aanmaken van een WhatsApp groep met alle deelnemers voor het delen van reis gerelateerde informatie.

Artikel 9: Reisbescheiden

1. Campercentrum Reizen stelt de benodigde reisbescheiden zoals roadbook en wegenkaarten uiterlijk 10 dagen voor de officiële start van de reis ter beschikking aan de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Campercentrum Reizen kan worden verlangd.
2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen vóór de officiële start van de reis nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan Campercentrum Reizen.
3.a. Indien een reis wordt geboekt binnen 10 dagen vóór de officiële start van de reis geeft Campercentrum Reizen aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
b. Als de reiziger bedoelde reisbescheiden niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan Campercentrum Reizen.
4. Campercentrum Reizen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten en/of vergissingen in de ter beschikking gestelde reisbescheiden.

Artikel 10: Vaccinaties en medicijnen

1. Informatie omtrent eventueel benodigde vaccinaties en medicijnen wordt door Campercentrum Reizen verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden, e.e.a. zoals vermeld in artikel 8 lid 1. Aan de informatie die door Campercentrum Reizen wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend.
2. De reiziger verplicht zich alle benodigde vaccinaties te ondergaan welke door het LCR en/of de GG&GD worden geadviseerd, danwel verplicht worden gesteld door het te bezoeken land.
3. De reiziger verplicht zich in malariagebied medicijnen te gebruiken die malaria voorkomen. De reisleiding bepaalt aan de hand van de richtlijnen van het LCR welk gebied malariagevoelig is. Bij het krijgen van ziekteverschijnselen die behoren bij malaria en het niet hebben gebruikt van anti-malaria profylaxe vervalt iedere verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verplichting van Campercentrum Reizen waarbij de reiziger geen aanspraak kan maken op restitutie van (een deel van) de reissom.

Artikel 11: Wijziging door de reiziger

1. Na totstandkoming van de reisovereenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval per mail door Campercentrum Reizen worden bevestigd.
2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke reisovereenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 13 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke reisovereenkomst uitgevoerd.

Artikel 12: In-de-plaatsstelling en bezoek

1. Vóór aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. De ander voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
b. Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zodanig tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
c. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Campercentrum Reizen. Ook voor de betaling van (het nog verschuldigde gedeelte van) de reissom, de in artikel 11 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
3. Het is toegestaan om éénmalig bezoek (familie, vrienden, bekenden) tijdelijk mee te laten reizen tijdens onderhavige reis. Campercentrum Reizen dient voorafgaand aan onderhavige reis schriftelijk accoord te gaan met het komende bezoek, waarna tevens aan de onderstaande voorwaarden dient te worden voldaan:
a. de maximum verblijfsduur van het bezoek bedraagt minder dan 10% van de totale reisduur;
b. het aantal bezoekers bedraagt niet meer dan 2 personen gedurende onderhavige reis;
c. het bezoek dient te allen tijde een positieve bijdrage te leveren aan onderhavige reis;
d. het bezoek dient alle kosten voor reis- en levensonderhoud zelf te voldoen;
e. deelname van bezoek aan gezamenlijke excursies, diners etc. is in principe niet toegestaan;
f. het bezoek reist geheel op eigen risico en verantwoording; Campercentrum Reizen biedt geen hulp en begeleiding en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld.
4. Campercentrum Reizen behoudt zich het recht voor bezoek van verdere deelname per direct uit te sluiten zonder verdere opgaaf van redenen

Artikel 13: Annulering door de reiziger

1. Standaard-annuleringskosten
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per mail bevestigd te worden. De datum van de poststempel of mail geldt als meldingsdatum van de annulering. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast € 25,00 administratiekosten tevens de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Tot 56 dagen voor vertrek: 30% van de reissom;
b. Tussen de 56e dag (inclusief) en 42e dag (exclusief) voor vertrek: 40% van de reissom;
c. Tussen de 42e dag (inclusief) tot en met de dag van vertrek of later: 100% van de reissom;
NB. Men kan dit risico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.
2. Externe organisatoren
Organisatoren van optionele cruises, excursies etc. waarmee Campercentrum Reizen samenwerkt, kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 13 lid 1. Campercentrum Reizen maakt dat voorafgaand aan de factuur aan de reiziger kenbaar.
3. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
4. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 12 van toepassing.

Artikel 14: Annulering door Campercentrum Reizen

1. Campercentrum Reizen heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen:
a. indien de reisbegeleider(s) uitvalt/uitvallen zowel voorafgaand als tijdens de reis;
b. indien het vereiste minimum aantal deelnemers niet is behaald;
c. indien blijkt dat de reiziger in redelijkheid niet aan de voorwaarden zoals gesteld op de homepage van Campercentrum Reizen voldoet of heeft voldaan met betrekking tot gezondheid, voertuig, vereiste documenten etc.
2. In geval van gewichtige omstandigheden en/of overmacht.
a. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Campercentrum Reizen aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd. Een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken is een voorbeeld van een gewichtige omstandigheid. Een ander voorbeeld van een gewichtige omstandigheid kan het gedrag van de reiziger zijn; indien zijn/haar gedrag hiertoe aanleiding geeft kan/kunnen de betreffende persoon/personen per direct van verdere deelname worden uitgesloten. Zie ook artikel 19 lid 4a.
b. Onder overmacht wordt onder andere verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, vertragingen, epidemieën, pandemieën etc. zijn voorbeelden van overmacht. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.
3.a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger, waarbij iedere verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verplichting van Campercentrum Reizen naar de reiziger vervalt en de reiziger geen aanspraak kan maken op restitutie van (een deel van) de reissom.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Campercentrum Reizen kan worden toegerekend, kan de reiziger aanspraak maken op restitutie van (een deel van) de reissom.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Campercentrum Reizen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16.

Artikel 15: Wijziging door Campercentrum Reizen

1. Campercentrum Reizen heeft het recht voorafgaand aan -en tijdens de uitvoer van- de reis de overeengekomen reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden en/of overmacht als nader omschreven in artikel 14 lid 2.
2. De wijzigingen deelt Campercentrum Reizen binnen 3 werkdagen aan de reiziger mee, nadat Campercentrum Reizen deze wijziging heeft doorgevoerd. Vanaf 10 dagen voor de officiële start en tijdens de uitvoer van de betreffende reis deelt Campercentrum Reizen deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee voorzover dit mogelijk is.
3. Als de wijziging twee of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen. Of een wijziging tot de categorie -wezenlijk- behoort, wordt door Campercentrum Reizen bepaald.
4. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe aard strekt.
5. In geval van één of meerdere wijzigingen doet Campercentrum Reizen de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet Campercentrum Reizen binnen 3 werkdagen. Vanaf 10 dagen voor de officiële start en tijdens de uitvoer van de betreffende reis geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
6. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie dient te worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
− de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
− de aard en klasse van de accommodatie;
− de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij de hier bedoelde beoordeling dient rekening te worden gehouden met:
− de samenstelling van het reisgezelschap;
− de mogelijkheden ter plekke om een alternatief aan te kunnen bieden;
− de aan Campercentrum Reizen bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
− de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Campercentrum Reizen schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.
7.a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, dient dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar te maken. Vanaf 10 dagen vóór de officiële start van de reis én tijdens de uitvoering van de betreffende reis geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b. In geval de reiziger het alternatieve aanbod, afwijst heeft Campercentrum Reizen het recht de reisovereenkomst per direct op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan.
8.a. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger, en vervalt het recht op restituatie zoals vermeld in artikel 15 lid 7b.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Campercentrum Reizen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16.
9. Alle in artikel 15 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.
10.a Campercentrum Reizen heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht om ervoor zorg te dragen de (resterende) reis aan de geplande termijn te kunnen laten voldoen.
b. Tevens behoudt Campercentrum Reizen zich het recht voor om tijdens de reis het reisprogramma te wijzigen bij onvoorziene omstandigheden ter plekke én veranderingen in het aanbod van derden waarmee Campercentrum Reizen georganiseerde camperreizen (optionele) excursies organiseert.
c. Campercentrum Reizen is in dat geval verplicht aan de reiziger naar beste kunnen alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand houden. Het gewijzigde reisschema zal worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.
d. Bij wijzigingen zoals vermeld in artikel 15 lid 10 heeft de reiziger geen recht op restitutie (van een deel) van de reissom danwel schadevergoeding.
11. Campercentrum Reizen behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien (veranderingen in) heffingen als bijvoorbeeld vervoerstoeslag, BTW, toeristenbelastingen, luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen, veiligheidstoeslagen en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven.
12. Zolang de complete reissom, danwel tijdens de reis gefactureerde diensten en/of goederen, niet is/zijn voldaan behoudt Campercentrum Reizen zich het recht voor om haar reisvoorwaarden aan te passen danwel te wijzigen. Tevens vervalt iedere verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verplichting van Campercentrum Reizen naar de reiziger.

Artikel 16: Aansprakelijkheid en overmacht

1. Campercentrum Reizen is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen wordt mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de boekingsbevestiging, publicaties en presentaties van Campercentrum Reizen, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen van Campercentrum Reizen met zich meebrengen.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Campercentrum Reizen als bedoeld in artikel 22 lid 1.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is
Campercentrum Reizen verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Campercentrum Reizen is toe te rekenen noch aan de persoon en/of organisatie van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reisovereenkomst c.q. optionele excursies gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan derden die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan een gebeurtenis en/of omstandigheid die Campercentrum Reizen of degene van wiens hulp of dienst hij bij de uitvoering van de reisovereenkomst c.q. optionele excursies gebruik maakt niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4. Onder overmacht wordt onder anderen verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Het uitvallen van de reisbegeleiding valt ook onder overmacht.
5. Indien op een in de groepsreis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is, kan Campercentrum Reizen zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat Verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
6. Campercentrum Reizen is niet aansprakelijkheid voor enigerlei schade, -letsel, -invaliditeit of overlijden van de reiziger, alsmede materiële danwel immateriële (gevolg) schade aan de reiziger of voertuig die uit haar eigen handelen of nalaten ontstaat.
7.a. De reiziger heeft het recht van de door Campercentrum Reizen in het roadbook bepaalde adviesroute, slaapplaatsen, excursies etc. af te wijken.
b. Indien de reiziger afwijkt van de door Campercentrum Reizen bepaalde route, slaapplaatsen, excursies etc. geschiedt dit volledig buiten enige aansprakelijkheid van Campercentrum Reizen. De reiziger reist dus op eigen risico en kosten waarmee iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Campercentrum Reizen vervalt.
8. Indien een reiziger zich van de reizende groep afscheidt komen eventuele kosten zoals annuleringskosten, repatriëringskosten, kosten voor assistentie en organisatie etc. voor rekening van de reiziger.
9. Indien een reiziger zich van de reizende groep afscheidt vervalt iedere verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verplichting van Campercentrum Reizen naar de reiziger.
10. Het bepaalde in artikel 16 lid 6 t/m 9, geeft de reiziger geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom.
11. Optioneel en lokaal geboekte activiteiten of diensten zoals excursies en rondleidingen worden buiten de invloedssfeer van Campercentrum Reizen aangeboden. De reisbegeleiding publiceert hierover en bemiddelt hierin slechts uit serviceoverwegingen. De uiteindelijke overeenkomst voor het uitvoeren van de activiteit en/of dienst wordt gesloten tussen de deelnemer en de plaatselijke leverancier/organisatie van die dienst. Uitdrukkelijk geldt dat Campercentrum Reizen hierin geen partij is en wijst alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden af.
12. De reiziger vrijwaart Campercentrum Reizen van eventuele claims die uit artikel 16 voort komen.
13. De in onderhavige voorwaarden genoemde uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid van Campercentrum Reizen gelden ook ten behoeve van de werknemers en vrijwilligers van Campercentrum Reizen, de (assistent)reisbegeleiders daaronder begrepen, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 17: Hulp en bijstand

1. Campercentrum Reizen is naar gelang de omstandigheden er aan gehouden de reiziger die hulp en bijstand te verlenen die van een reisorganisatie redelijkerwijs verwacht mag worden.
2.a. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de boekingsbevestiging, publicaties en presentaties van Campercentrum Nederland, m.u.v. het bepaalde in artikel 16 lid 6, 7 en 8, zijn de hieruit voortvloeiende kosten slechts dan voor rekening van Campercentrum Reizen, indien de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst haar overeenkomstig artikel 16 lid 3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Campercentrum Reizen tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
3. Campercentrum Reizen is niet verplicht hulp, bijstand en dienstverlening te bieden in situaties waarbij:
a. de voortgang van de reis in gevaar komt veroorzaakt door bijvoorbeeld langdurige (> 2 dgn) pech-en ziektegevallen, overmacht situaties etc.;
b. facturen nog niet (volledig) zijn voldaan door de reiziger;
c. de reiziger zich niet houdt –of heeft gehouden- aan de aanwijzingen van Campercentrum Reizen;
d. de reiziger zich buiten een straal van 30 kilometer bevindt t.o.v. de adviesroute en overnachtingsplaats met bijbehorende reisdatum zoals vermeld in bijbehorend roadbook en/of aangegeven door de reisleiding;
e. de reis niet officieel is begonnen, danwel officieel is be- of geëindigd.
4. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de boekingsbevestiging, publicaties en presentaties redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Campercentrum Reizen zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Campercentrum Reizen kan deze bestaan uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger kan deze bestaan uit o.a. extra verblijf- en repatriëringskosten.
5. Recht op hulp en bijstand begint op de eerste- en eindigt na het gezamenlijke afscheid op de laatste reisdag, waarvan de data zijn terug te vinden in de reisbescheiden danwel roadbook.

Artikel 18: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Campercentrum Reizen

1.a. In geval een dienst uitgevoerd wordt door derde(n), gaat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over van Campercentrum Reizen naar deze derde(n). Deze derde(n) staan vermeld op de boekingsbevestiging m.u.v. lokale gidsen en organisaties waarmee Campercentrum Reizen samenwerkt. Uitgesloten van vermelding zijn lokale gidsen en organisaties die terplaatse hun diensten aanbieden waarbij Campercentrum Reizen slechts een bemiddelende rol speelt. Zie artikel 16, lid 11.
b. Campercentrum Reizen is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade kan verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
2. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Campercentrum Reizen beperkt tot ten hoogste éénmaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Campercentrum Reizen.

Artikel 19: Verplichtingen van de reiziger

1. Van de reiziger wordt verwacht dat zij onderling begrip en respect voor elkaar hebben danwel opbrengen en voldoende aanpassingsvermogen bezitten danwel opbrengen om gezamenlijk de reis te laten slagen. Tevens dient de naam van Campercentrum Reizen te worden hooggehouden en dienen haar belangen geenszins te worden geschaad.
2. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Campercentrum Reizen en de reisbegeleiding. Bij het niet- of niet voldoende naleven hiervan vervallen alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van Campercentrum Reizen naar de reiziger.
3. De reiziger is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
4.a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert, kan opleveren of heeft opgeleverd dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt danwel is bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Campercentrum Reizen van (voortzetting van) onderhavige en eventueel toekomstige reizen worden uitgesloten zonder enig recht op schadevergoeding danwel restitutie van (een deel van) de reissom. Onder hinder of last wordt mede verstaan gedrag dat direct of indirect afbreuk doet aan het reis- en verblijfsgenot van de overige deelnemers van onderhavige reis, daaronder de reisbegeleiding inbegrepen, dat zulks in redelijkheid niet door de overige deelnemers/reizigers en/of reisbegeleiding behoeft te worden getolereerd. Het niet opvolgen van (wettelijke) voorschriften en/of de huisregels van Campercentrum Reizen wordt tevens hieronder begrepen.
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last de reiziger kan worden toegerekend.
5. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 22 lid 1 te voldoen.
De reiziger verplicht zich te houden tot tijdens de onderhavige reis gemaakte afspraken en overeenkomsten, als bijvoorbeeld te betalen haven-, excursie-, campsite- en organisatiekosten. Campercentrum Reizen behoudt zich het recht voor deze kosten aan de reiziger door te berekenen op basis van nacalculatie.
6. De reiziger is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare repatriëring, reis- ongevallen en bagageverzekeringen, inclusief S.O.S alarmcentrale.
7. De reiziger verplicht zich de te maken reis met een deugdelijk, goed onderhouden en technisch in goede staat verkerend voertuig te ondernemen.
8. De reiziger verplicht zich te beschikken over een geldig nationaal – en indien noodzakelijk internationaal rijbewijs en geldige groene (verzekerings)kaart van het voertuig.
9. De reiziger verplicht zich te vergewissen in een goede lichamelijke conditie en gezondheid te verkeren om de te maken reis zonder te verwachten problemen te kunnen uitvoeren.
10. Indien blijkt, of aangenomen kan worden dat de reiziger zich niet of niet voldoende heeft gehouden aan de in artikel 19 punt 4 t/m 9 genoemde verplichtingen, vervalt iedere aansprakelijkheid en verplichting van Campercentrum Reizen naar deze reiziger. In een dergelijk geval behoudt Campercentrum Reizen zich het recht voor om de reiziger van deelname uit te sluiten zonder enig recht op restitutie.
11. De reiziger is verplicht tot het aanstellen van een zaakwaarnemer ten tijde van de reis. In geval van ernstige calamiteiten, zoals ziekenhuisopname en overlijden, zal Campercentrum Reizen met deze zaakwaarnemer de afwikkeling regelen. Bij het niet -of niet correct- aanstellen van deze zaakwaarnemer vervalt iedere iedere verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verplichting van Campercentrum Reizen naar deze reiziger.
12. Tevens is van toepassing artikel 3 lid 5 van onderhavige reisvoorwaarden.

Artikel 20: Eisen aan/of ten behoeve van het voertuig

1. Van de reiziger wordt verwacht dat het deelnemende voertuig –waaronder begrepen campers, caravans en aanhangers- in goede staat van onderhoud verkeert en minimaal voldoet aan de wettelijke eisen van de landen waardoor men reist.
2. Het deelnemende voertuig dient een geldig APK bewijs te hebben, danwel een geldig wettelijk keuringsbewijs te bezitten welke in het land van herkomst wordt afgegeven.
3. De reizen van Campercentrum Reizen zijn in principe bedoeld voor Volkswagen California campers. Reizigers met andere voertuigen dienen zich voorafgaand aan de reis ervan te overtuigen dat inschrijving op een reis ook geschikt is voor dat betreffende voertuig.
4. Het deelnemende voertuig dient voldoende te zijn uitgerust dan wel toegerust voor het gebied waardoor men tijdens de groepsreis reist. Campercentrum Reizen zal informatie hieromtrent kenbaar maken in haar publicaties. Daarnaast kan voorafgaand aan de reis te allen tijde aanvullende informatie bij Campercentrum Reizen worden opgevraagd.

Artikel 21: Huisdieren

1. Het meenemen van huisdieren op reizen van Campercentrum Reizen is na overleg in principe mogelijk. Er is echter een aantal reizen waar dit niet mogelijk is vanwege de bestemming, het klimaat en/of de aard van het programma.
2. Te allen tijde geldt de beperking dat huisdieren niet mee kunnen tijdens gezamenlijke excursies en -maaltijden.
3. De reiziger is volledig verantwoordelijk voor het huisdier.
4. Meereizende huisdieren dienen buiten het voertuig altijd aangelijnd te zijn.
5. Bij overlast van het huisdier zal de reiziger door de reisbegeleiding worden gesommeerd passende maatregelen te treffen. Zie ook artikel 19.
6. Alle extra kosten van huisdieren, bijvoorbeeld campingtoeslagen, zijn voor rekening van de reiziger/eigenaar.
7. De reiziger dient zelf te voldoen aan alle grens- en reisformaliteiten voor zijn/haar huisdier. Te denken valt aan het meenemen van een geldig Europees paspoort voor gezelschapsdieren, een chip of tatoeage en inentingsbewijzen (bijv. tegen hondsdolheid) en de benodigde documentafwikkeling aan de grenzen.
8. In sommige landen gelden strengere eisen die voorafgaand aan de reis niet bekend waren. Campercentrum Reizen kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei (gevolg)schade en/of vertraging die het meenemen van een huisdier met zich meebrengt.

Artikel 22: Klachten

1.a. Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst als bedoeld in artikel 16 lid 2, welke het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijdt, dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor dient de reiziger dit te melden bij de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is bij het kantoor van Campercentrum Reizen. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze onverwijld door de reiziger te worden gemeld bij het kantoor van Campercentrum Reizen.
b. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Campercentrum Reizen voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
c. Campercentrum Reizen zorgt dan voor informatie inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
d. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of Campercentrum Reizen daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, vervalt elk recht op schadevergoeding.
2.a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, dient deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Campercentrum Reizen. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
b. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Campercentrum Reizen niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Campercentrum Reizen geeft de reiziger hierover schriftelijk of per email bericht.
d. Campercentrum Reizen zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk danwel per email een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 23: Geschillen

1. Indien een klacht niet binnen drie maanden na het indienen is opgelost of als de reiziger niet akkoord gaat met het advies van Campercentrum Reizen, dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk 3 maanden na afloop van de reis (of de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum) wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in de vestigingsplaats of gemeente van Campercentrum Reizen.
2. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

Artikel 24: Slotbepaling

1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Campercentrum Reizen en haar Reizigers.
2. Indien één of meer bepalingen in deze reisvoorwaarden nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze reisvoorwaarden volledig van kracht. In dat geval dienen partijen in onderhandeling te treden om overeenstemming te bereiken over (een) alternatieve bepaling(en) welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. De ongeldigheid van één of meer bedingingen kan nimmer leiden tot andere aanspraken.
3. Indien één of meer bepalingen in deze reisvoorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
4. Kennelijke fouten en vergissingen in deze reisvoorwaarden, publicaties en boekingsbevestigingen binden Campercentrum Reizen niet.
5. Campercentrum Reizen is onderdeel van Campercentrum Nederland B.V. | Basicweg 5 a-c | 3821 BR | Amersfoort | 033-4530882 | www.campercentrumnederland.nl | reizen@vwcampers.nl

Adres
Basicweg 5 a-c
3821 BR Amersfoort

Tel: 033 – 45 30 882
E-mail: info@campercentrumnederland.nl

CONTACT OPNEMEN

    Meld u aan voor onze nieuwsbrief

    En blijf op de hoogte van het laatste nieuws!